Algemene voorwaarden
Wauw Factory

Zeewolde, 22 juni 2020. Wauw Factory is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71569804 en is gevestigd aan Heideblauwtje 2, 3892GB te Zeewolde. (Bezoekadres: Giek 4, 3891 KB Zeewolde)

Artikel 1 Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Wauw Factory.
 3. Diensten: de Diensten die Wauw Factory aanbiedt zijn het faciliteren van samenwerking tussen ondernemers, het uitvoeren van online marketing, het ontwikkelen van een websites alsmede het creëren van content/branding, videoproductie alsmede het uitzetten van strategieën.
 4. Content: het proces van het creëren van ideeën, ontwerpen van zowel geschreven als visuele inhoud in de breedste zin van het woord.
 5. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Wauw Factory heeft aangesteld, projecten aan Wauw Factory heeft verleend voor Diensten die door Wauw Factory worden uitgevoerd, of waaraan Wauw Factory een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
 6. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Wauw Factory, alsmede voorstellen van Wauw Factory voor Diensten die door Wauw Factory aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Wauw Factory waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
 7. Wauw Factory: de dienstverlener die diensten aan Opdrachtgever aanbiedt.
 8. Website: de Website die in opdracht van Opdrachtgever door Wauw Factory is of wordt gemaakt.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Wauw Factory, elke Overeenkomst tussen Wauw Factory en Opdrachtgever en op elke dienst die door Wauw Factory wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Wauw Factory aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Wauw Factory is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 10. In het geval Wauw Factory niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 Het Aanbod

 1. Alle door Wauw Factory gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. Wauw Factory is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Wauw Factory het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Wauw Factory gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Oplevertijden in het aanbod van Wauw Factory zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Wauw Factory heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Wauw Factory te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.
 2. Wauw Factory heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
 3. Wauw Factory is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
 5. Elke Overeenkomst die met Wauw Factory wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Wauw Factory wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Wauw Factory is verbonden.
 6. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.
 7. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Wauw Factory van Opdrachtgever verkrijgt.
 2. Zowel Opdrachtgever als Wauw Factory kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Wauw Factory ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Partijen kunnen de Overeenkomst met een aangetekend schrijven beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Indien de Overeenkomst nog geen drie maanden heeft geduurd, kan de Overeenkomst worden opgezegd met een opzegtermijn van één maand.
 5. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Wauw Factory tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistratie van Wauw Factory is hierbij leidend.
 6. Zowel Opdrachtgever als Wauw Factory kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Wauw Factory nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 Uitvoering van de dienstverlening

 1. Wauw Factory zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Wauw Factory staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. De Overeenkomst op basis waarvan Wauw Factory de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
 3. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
 4. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Wauw Factory aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Wauw Factory heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 5. Bij de uitvoering van de Diensten is Wauw Factory niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Wauw Factory, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 6. Wauw Factory is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 7. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Wauw Factory Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
 8. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Wauw Factory aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Wauw Factory of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Wauw Factory recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 7 Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht alle door Wauw Factory verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Wauw Factory niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. Wauw Factory is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Wauw Factory verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Wauw Factory voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. Wauw Factory kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Wauw Factory gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Wauw Factory .
 4. Voor zover is overeengekomen dat Wauw Factory content plaatst of aanpassingen doorvoert aan de website, landingspagina en/of advertenties van Opdrachtgever, zal Opdrachtgever Wauw Factory hiervoor toegang geven tot alle (digitale) plaatsen, diensten en accounts onder haar beheer voor zover redelijkerwijs nodig ten behoeve van een doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst.
 5. Wauw Factory is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan haar ter beschikking gestelde (bron)materialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden is Wauw Factory gerechtigd de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
 6. Wauw Factory is gerechtigd de door haar ontwikkelde Content onder zich te houden totdat Opdrachtgever alle openstaande facturen heeft voldaan. Wauw Factory is in een dergelijk geval niet aansprakelijk voor eventuele vertraging of schade voortvloeiend uit vertraging.

Artikel 8 Werkwijze en specificaties

 1. Partijen treden in overleg met betrekking tot de specificaties van de te ontwikkelen Website en de werkwijze voor de ontwikkeling, al dan niet op basis van door Opdrachtgever aangeleverde/aan te leveren specificaties en/of ontwerpen. De Website wordt enkel en alleen op basis van deze schriftelijk overeengekomen afspraken gemaakt.
 2. De uit het overleg, zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel, voortvloeiende afspraken met betrekking tot de specificaties van de te ontwikkelen Website en de werkwijzen voor de ontwikkeling worden schriftelijk vastgelegd. Indien de gemaakte afspraken te summier zijn om te voldoen aan de wensen van Opdrachtgever, dienen partijen in overleg te treden en de afspraken c.q. de Overeenkomst dienovereenkomstig aan te passen.
 3. Wauw Factory zal zich inspannen om de overeengekomen Diensten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden, met inachtneming van de expliciet en schriftelijk overeengekomen specificaties.
 4. De broncode alsmede de technische documentatie van de Website is te allen tijde uitgesloten van het gebruiksrecht of voorwerp van een overdracht aan Opdrachtgever.
 5. Wauw Factory is niet gehouden om een fysieke drager aan Opdrachtgever te verstrekken met de programmatuur.
 6. Indien Wauw Factory op grond van de Overeenkomst tevens een back-up maakt van de gegevens van Opdrachtgever, zal Wauw Factory conform de Overeenkomst op vaste momenten een back-up maken en bewaren conform de overgekomen termijn. Opdrachtgever is echter zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de voor hem geldende wettelijke bewaar- en administratieverplichtingen.
 7. Wauw Factory is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan haar ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
 8. Wauw Factory heeft, tenzij anders overeengekomen, het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden, inclusief stockfoto’s en open source software, bij de ontwikkeling, configuratie of aanpassing van Design. Opdrachtgever vrijwaart Wauw Factory uitdrukkelijk van aanspraken van derden ten aanzien van het gebruik van hierboven genoemde.
 9. Wauw Factory zal de bronbestanden van de designs bewaren zolang Wauw Factory Diensten voor Opdrachtgever verricht, of het aannemelijk is dat Wauw Factory Diensten voor Opdrachtgever zal verrichten. Wauw Factory is gerechtigd na deze periode de bronbestanden te verwijderen. Indien Opdrachtgever pas na deze periode vervolgopdrachten ten aanzien van deze designs geeft, is Wauw Factory gerechtigd kosten in rekening te brengen voor het herontwikkelen, herstellen of terughalen van deze bronbestanden.

Artikel 9 Ontwikkeling Website

 1. Wauw Factory kan een advies, plan van aanpak, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Wauw Factory de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
 2. Opdrachtgever is gehouden om alle benodigde informatie tijdig, volledig, juist en in de gewenste vorm aan te leveren ten behoeve van het ontwikkelen van de Website (waaronder tevens verstaan databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses en ontwerpen).
 3. Partijen leggen alle kenmerken, functionaliteiten, eigenschappen en meer van de te ontwikkelen Website schriftelijk vast. De Website wordt enkel en alleen op basis van deze schriftelijk overeengekomen afspraken gemaakt. Indien de gemaakte afspraken te summier zijn om te voldoen aan de wensen van Opdrachtgever, dienen partijen in overleg te treden en de afspraken c.q. de Overeenkomst dienovereenkomstig aan te passen.
 4. Wauw Factory is te allen tijde gerechtigd goedkeuring van Opdrachtgever te verlangen alvorens een door hem ontwikkeld werk wordt opgeleverd of een hiermee gemoeide gebruikslicentie wordt overdragen.
 5. Opdrachtgever verkrijgt een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht van het gebruik van de Website vanaf het moment dat Opdrachtgever volledig aan haar (betalings)verplichtingen heeft voldaan, behoudens het geval dat partijen expliciet en schriftelijk anders zijn overeengekomen. De bronbestanden zijn expliciet uitgesloten van het gebruik van Opdrachtgever. Tenzij partijen expliciet en schriftelijk anders zijn overeengekomen, worden bronbestanden niet aan Opdrachtgever geleverd.
 6. De door Wauw Factory ontwikkelde Website is opgeleverd wanneer Opdrachtgever getekend heeft of expliciet akkoord heeft gegeven voor de Website binnen een maximale termijn van 7 kalenderdagen, tenzij een langere termijn is overeengekomen. Hiertoe kan Opdrachtgever de schriftelijke afspraken controleren. Na het ongebruikt verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de Website. Eventuele herstelwerkzaamheden na deze termijn worden gezien als meerkosten.
 1. Partijen kunnen een testperiode overeenkomen waarin Opdrachtgever eventuele fouten en/of gebreken vaststelt. Deze gebreken moeten schriftelijk gemeld worden aan Wauw Factory. De herstelwerkzaamheden hiervan komen voor rekening van Wauw Factory, tenzij er sprake is van gebruiksfouten of fouten die niet aan Wauw Factory zijn toe te rekenen. De herstelperiode betreft een redelijke termijn, althans in elk geval 7 dagen nadat de gebreken zijn gemeld of zijn bevestigd door Wauw Factory.
 2. Indien na de testperiode en/of oplevering wijzigingen gemaakt moeten worden aan de Website, al dan niet op verzoek van Opdrachtgever, welke niet eerder schriftelijk zijn overeengekomen, dienen de wijzigingen op basis van een nieuwe opdracht verricht te worden. Opdrachtgever heeft slechts recht op een beperkt aantal revisierondes welke in overleg vastgesteld worden in de Overeenkomst.
 3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Wauw Factory verplicht om door Wauw Factory verstrekte voorstellen te beoordelen, althans binnen de overeengekomen periode. Indien Wauw Factory wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door Wauw Factory gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
 4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat mede afhankelijk is van externe factoren die de ontwikkeling kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en/of diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.

Artikel 10 Acceptatie en (op)levering

 1. De door Wauw Factory ontwikkelde Website is opgeleverd wanneer Opdrachtgever getekend heeft of expliciet akkoord heeft gegeven voor de Website binnen een maximale termijn van 7 kalenderdagen, tenzij een langere termijn is overeengekomen. Hiertoe kan Opdrachtgever de schriftelijke afspraken controleren. Na het ongebruikt verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de Website. Eventuele herstelwerkzaamheden na deze termijn worden gezien als meerkosten.
 2. Partijen kunnen een testperiode nader overeenkomen waarin Opdrachtgever eventuele fouten en/of gebreken vaststelt. Deze gebreken moeten schriftelijk gemeld worden aan Wauw Factory. Indien het gebrek tijdens de testperiode wordt ontdekt, kan het herstel, indien dit onderdeel is van de Overeenkomst, door Wauw Factory kosteloos hersteld worden. Indien dit niet het geval is, dient Opdrachtgever de hiervoor geldende meerprijs te vergoeden. Het staat Wauw Factory vrij om tijdelijke oplossingen aan te dragen.
 3. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd om acceptatie te onthouden op grond van:
  • Redenen die geen verband houden met de overeengekomen specificaties;
  • (Kleine) fouten die de operationele of productieve ingebruikname van de Website niet belemmeren;
  • Redenen die slechts subjectief te beoordelen zijn.
 4. De herstelwerkzaamheden van de in lid 2 bedoelde gebreken komen voor rekening van Wauw Factory, tenzij er sprake is van gebruiksfouten of fouten die niet aan Wauw Factory zijn toe te rekenen. De herstelperiode betreft een redelijke termijn, althans in elk geval 14 dagen nadat de gebreken zijn gemeld of zijn bevestigd door Wauw Factory. Wauw Factory spant zich in om (eventuele) fouten of gebreken in de ontwikkeling van de Website binnen een redelijke termijn te herstellen, indien dit tijdens de testperiode wordt ontdekt. Na acceptatie van de Website, worden fouten slechts herstelt op basis van meerkosten. Wauw Factory is gerechtigd om het herstel uit te stellen in verband met het behalen van andere (deel)opleveringen indien dit naar haar oordeel een tijdige en juiste uitvoering van de Overeenkomst bevordert.
 5. Indien na de testperiode en/of oplevering wijzigingen gemaakt moeten worden aan de Website, al dan niet op verzoek van Opdrachtgever, welke niet eerder schriftelijk zijn overeengekomen, dienen de wijzigingen op basis van een nieuwe opdracht verricht te worden. Opdrachtgever heeft slechts recht op een beperkt aantal revisierondes welke in overleg vastgesteld worden in de Overeenkomst.
 6. Vanaf het moment dat Opdrachtgever de Website heeft geaccepteerd, vrijwaart Opdrachtgever Wauw Factory voor de nakoming van haar verplichtingen betreffende de (op)levering en installatie van de Website.
 7. Opdrachtgever wordt in staat geacht om eventuele problemen en gebreken in de voor Opdrachtgever ontwikkelde Website, zelfstandig te herstellen na oplevering en acceptatie, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 8. Wauw Factory stelt de Website aan Opdrachtgever voor aflevering ter beschikking op een door hem te bepalen informatiedrager en in een door hem te bepalen vorm, al dan niet online.

Artikel 11 Content creatie

 1. Wauw Factory kan indien daartoe opdracht is gegeven zorg dragen voor content creatie al dan niet in het kader van de marketingdiensten. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
 2. Opdrachtgever is gehouden om alle benodigde informatie, gegevens en bescheiden tijdig, volledig, juist en in de gewenste vorm aan te leveren ten behoeve van het ontwikkelen en realiseren van Content.
 3. Het creëren van Content is een uiting van creativiteit, smaak en eigenheid. Indien Opdrachtgever akkoord gaat met het Aanbod of script zoals door Wauw Factory kenbaar gemaakt, houdt dit ook in dat Opdrachtgever akkoord gaat met de aanpak en stijl die Wauw Factory hanteert. Wauw Factory heeft het recht om de inhoud van haar dienstverlening, voor zover hier niets uitdrukkelijk door Opdrachtgever over is gemeld, naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
 4. Indien voor een doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst achteraf blijkt dat er meer tijd nodig is voor de bewerking van de Content, kunnen hier gedurende de opdracht extra kosten voor worden gerekend, zoals onder meer, maar niet beperkt tot kosten voor een locatiebezoek. Wauw Factory zal Opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte stellen.
 5. Wauw Factory kan van Opdrachtgever verlangen om aanvullende afspraken te maken omtrent de uitvoering, kosten of de duur van de Overeenkomst indien omstandigheden of overige externe factoren naar inzicht van Wauw Factory een doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst in de weg staan.
 6. Indien Opdrachtgever een variant, afgeleide versie of elementen van de door Wauw Factory ontwikkelde Content door een derde wil (laten) maken of zelf maakt, dient Wauw Factory hiervoor voorafgaand en expliciet schriftelijk toestemming te geven aan Opdrachtgever. Zonder toestemming zal iedere aangepaste versie van het werk van Wauw Factory gezien worden als een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten of auteursrechten van Wauw Factory.
 7. Wauw Factory heeft het recht om alle werken waarop haar intellectuele eigendomsrechten rusten te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit zonder dat daartoe (voorafgaande) uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever behoeft te worden verkregen.
 8. De intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten op de Content blijft bij Wauw Factory, tenzij expliciet anders overeengekomen. Opdrachtgever verkrijgt in beginsel een gebruiksrecht na het moment van oplevering en voor zover alle openstaande facturen zijn voldaan op de Content. Alle eerdere ontwerpen en schetsen en andere voortbrengselen blijven eigendom van Wauw Factory en kunnen niet door Opdrachtgever gebruikt worden, tenzij hierover nadere afspraken worden gemaakt. Voor de overige bepalingen omtrent de intellectuele eigendomsrechten op de door Wauw Factory gerealiseerde Content, wordt aangesloten bij artikel 24 van deze algemene voorwaarden.
 9. Indien Opdrachtgever verzoekt om de eigendom op de werken, kan dit enkel worden overgedragen met expliciete toestemming van Wauw Factory waarbij aanvullende kosten zullen worden gerekend.Wauw Factory kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten. Doch is Wauw Factory nimmer verplicht om aan dit verzoek te voldoen.

Artikel 12 Ontwikkeling Content

 1. Opdrachtgever dient alle wensen en eisen voor het ontwikkelen van een design schriftelijk vast te leggen. Wauw Factory kan in overleg met Opdrachtgever hiervan afwijken indien zij dat noodzakelijk en/of wenselijk acht om tot het gewenste resultaat te komen.
 2. Het ontwikkelen van het design c.q. ontwerp geschiedt, tenzij Partijen een andere werkwijze overeenkomen, conform de hiernavolgende werkwijze in 5 fases:

Fase I: conceptontwikkeling. Partijen treden met elkaar in overleg om een vertaalslag te maken van de wensen van Opdrachtgever tot een design. Hierbij is de informatie van Opdrachtgever omtrent onder andere het aantal en de visuele kenmerken cruciaal. Wauw Factory stelt vervolgens een offerte op welke de Opdrachtgever dient goed- of af te keuren volgens overeengekomen wijze.

Fase II: visualisatie. Na goedkeuring van de offerte zal afhankelijk een passend design gecreëerd worden die zal kunnen passen bij de huisstijl van Opdrachtgever of het begin zal zijn van de huisstijl van Opdrachtgever welke als basis fungeert voor eventuele verdere creatieve uitwerking. Wauw Factory zal ten minste 1 schets/concept opleveren waar een of meerdere ontwerpen uitgekozen kunnen worden. De uitgekozen schets(en) zullen uitgewerkt worden na uitdrukkelijke goedkeuring van Opdrachtgever. Opdrachtgever krijgt ten minste 1 schets/concept ten behoeve van het betreffende design over gesproken zal worden.

Fase III: feedback. Het door Opdrachtgever gekozen design wordt vervolgens verder afgestemd naar aanwijzingen en/of wensen van Opdrachtgever. Hierbij heeft Opdrachtgever recht op 1 ronde aanpassingen, conform Overeenkomst. Opdrachtgever is verplicht het design te beoordelen en/of zijn goedkeuring te geven binnen een maximale termijn van 7 (kalender)dagen, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn is overeengekomen. Partijen kunnen overeen komen dat Opdrachtgever na een eerste goedkeuring nog recht heeft op een aanvullend aantal aanpassingen. Indien meer aanpassingsronden nodig zijn, of ingrijpende wijzigingen, kan hiervoor een meerprijs gerekend worden. Partijen treden hierover in overleg.

Fase IV: oplevering. Na de termijn zoals genoemd bij fase III, is het ontwikkelde design definitief mits hierin geen aanpassingen is aangebracht. In het andere geval zal Wauw Factory nog een laatste aanpassingsronde uitvoeren en zal het ontwerp hierna definitief zijn.

 1.  

Artikel 13 Videoproductie

 1. Opdrachtgever is gehouden om alle benodigde informatie, gegevens en bescheiden tijdig, volledig, juist en in de gewenste vorm aan te leveren ten behoeve van het ontwikkelen en realiseren van het Werk.
 2. Het creëren van Filmwerk is een uiting van creativiteit, smaak en eigenheid. Indien Opdrachtgever akkoord gaat met het Aanbod of script zoals door Wauw Factory kenbaar is gemaakt, houdt dit ook in dat Opdrachtgever akkoord gaat met de aanpak en stijl die Wauw Factory hanteert. Wauw Factory heeft het recht om de inhoud van haar dienstverlening, voor zover hier niets uitdrukkelijk door Opdrachtgever over is gemeld, naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
 3. Indien voor een doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst Wauw Factory genoodzaakt is aanvullend materiaal of een ruimte te huren, of achteraf blijkt dat er meer tijd nodig is voor de bewerking van de Werk, kunnen hier gedurende de opdracht extra kosten voor worden gerekend, zoals kosten voor een locatiebezoek. Wauw Factory zal Opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte stellen.
 4. Wauw Factory kan van Opdrachtgever verlangen om aanvullende afspraken te maken omtrent de uitvoering, kosten of de duur van de Overeenkomst indien weeromstandigheden of overige externe factoren naar inzicht van Wauw Factory een doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst in de weg staan. Dergelijke omstandigheden worden aangemerkt als overmacht. Enige schade of vertraging ten gevolge van een overmachtssituatie zijn nimmer een grond voor aansprakelijkheid van Wauw Factory en geven Opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding.
 5. Indien Opdrachtgever een variant, afgeleide versie of elementen van het door Wauw Factory ontwikkelde en/of geproduceerde Filmwerk door een derde wil (laten) maken of zelf maakt, dient Wauw Factory hiervoor voorafgaand en expliciet schriftelijk toestemming te geven aan Opdrachtgever. Zonder schriftelijke toestemming zal iedere aangepaste versie van het Filmwerk van Wauw Factory gezien worden als een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten of auteursrechten van Wauw Factory.
 6. De intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten op het Filmwerk blijft bij Wauw Factory, tenzij expliciet anders overeengekomen. Opdrachtgever verkrijgt in beginsel een gebruiksrecht na het moment van oplevering en voor zover alle openstaande facturen zijn voldaan op de Werk. Alle eerdere ontwerpen en schetsen en andere voortbrengselen blijven eigendom van Wauw Factory en kunnen niet door Opdrachtgever gebruikt worden, tenzij hierover nadere afspraken worden gemaakt. Voor de overige bepalingen omtrent de intellectuele eigendomsrechten op de door Wauw Factory gerealiseerde Werk, wordt aangesloten bij artikel 20 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 14 Voice-over en muziekrechten

 1. Indien overeengekomen kan gebruik gemaakt worden van een of meerdere voice-overs en/of overige audio. Partijen dienen nadere afspraken maken over de invulling hiervan.
 2. Muziek dat in een Filmwerk wordt gebruikt dient door Opdrachtgever vergoedt te worden. Opdrachtgever is verplicht de verschuldigde vergoeding voor het gebruik ervan tijdig en volledig af te dragen aan een organisatie zoals Buma/Stemra, Stichting SYNC, SENA of een vergelijkbare organisatie. Opdrachtgever heeft een zelfstandige verplichting en verantwoordelijkheid om de betreffende muziekrechten tijdig en op juiste wijze te registreren en te vergoeden. Wauw Factory is niet verantwoordelijk voor het vaststellen van de hoogte van de vergoeding voor het gebruik van muziekrechten, tenzij partijen expliciet en schriftelijk anders overeen zijn gekomen.
 3. Wauw Factory zal medewerking verlenen aan Opdrachtgever ten behoeve van de afhandeling van de vergoeding van de muziekrechten.
 4. Indien Wauw Factory door de betreffende organisatie wordt aangesproken op het betalen van een vergoeding voor het gebruik van de muziekrechten, brengt Wauw Factory deze kosten volledig in rekening bij Opdrachtgever. Indien hierbij aanvullende kosten zoals boetes en/of administratieve lasten in rekening worden gebracht door de organisatie, zal Wauw Factory deze kosten, alsmede haar eigen kosten één op een doorbelasten aan Opdrachtgever. De Opdrachtgever in de uitoefening van beroep of bedrijf dient tevens een boete te betalen aan Wauw Factory ter hoogte van 500,- euro per overtreding

Artikel 15 (Online) marketing

 1. Wauw Factory garandeert geen resultaten omtrent het verlenen van marketingdiensten. Wauw Factory past slechts een bepaalde strategie toe die in het verleden resultaten heeft opgeleverd. Evenmin kan Wauw Factory hierover toezeggingen doen doch zal Wauw Factory zich inspannen een verbeterde positie te verkrijgen voor Opdrachtgever in Google of anderszins een zichtbaarheid.
 2. Indien Wauw Factory ten behoeve van Opdrachtgever SEO opzet, wordt het budget voor de SEO door Opdrachtgever bepaald. Indien Opdrachtgever meer werkzaamheden wenst dan mogelijk is op basis van het huidige tarief, dienen hiervoor meer kosten in rekening gebracht te worden. Dergelijke diensten in het kader van SEO worden duidelijk en schriftelijk vastgelegd. Opdrachtgever kan ten behoeve hiervan content en/of informatie aanleveren.
 3. Wauw Factory kan zelf SEO-teksten aanleveren voor Opdrachtgever. Wauw Factory hanteert een eigen aanpak en stijl met betrekking tot de SEO-diensten. Indien Opdrachtgever akkoord is gegaan met de uitvoering van SEO-diensten door Wauw Factory is Opdrachtgever ook akkoord gegaan met de door Wauw Factory gehanteerde aanpak en de door Wauw Factory opgestelde teksten. Opdrachtgever dient hierover nadere afspraken met Wauw Factory te maken.
 4. De uitvoering van de SEO-diensten is voorts afhankelijk van richtlijnen, regels en beleid van derden zoals bijv. Google. De diensten worden door Wauw Factory uitgevoerd met inachtneming van de beperkingen die gesteld worden door de betreffende derden. Indien overeengekomen dient Opdrachtgever eerst een akkoord te geven, voordat de advertentie verder opgesteld en/of geplaatst kan worden.

Artikel 16 (Op)Levering

 1. Alle door Wauw Factory aangegeven oplevertermijnen betreffen nimmer fatale termijnen, tenzij expliciet anders door Wauw Factory bij Overeenkomst bepaald. Wauw Factory zal de te ontwikkelen werken opleveren wanneer deze in haar professionele opinie voldoen aan de specificaties van Opdrachtgever, welke datum aldus kan afwijken van de initieel overeengekomen opleveringstermijn. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, het voorschot niet tijdig is ontvangen door Wauw Factory of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft Wauw Factory recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. In geen geval zijn de opgegeven termijnen fatale termijnen, noch kan Wauw Factory aansprakelijk gesteld worden voor het overschrijden van de overeengekomen termijn.
 2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zullen door Wauw Factory bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 3. Nadat het Filmwerk door Wauw Factory is voltooid, althans dat Wauw Factory montagewerkzaamheden en/of bewerking aan het filmwerk heeft verricht, heeft Opdrachtgever in beginsel recht op 1 kosteloze feedback-/aanpassingsronde, tenzij anders overeengekomen. Wauw Factory werkt op basis van een vaste werkwijze om zo efficiënt mogelijk de montage en/of bewerking uit te voeren. Het beeldmateriaal wordt gemonteerd volgens het script, echter staat het Wauw Factory vrij om naar haar professionele mening hiervan af te wijken indien dat het Filmwerk ten goede komt. Opdrachtgever krijgt de gemonteerde versie te zien inclusief eventuele bewerkingen, transities en meer. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen ontvangt Opdrachtgever geen ruwe onbewerkte beelden van de productiedag(en).
 4. Aanpassingen worden uitgevoerd voor zover deze aanpassingen redelijk zijn in verhouding tot het op te leveren Filmwerk en de daarvoor overeengekomen vergoeding. Indien naar professioneel inzicht van Wauw Factory de verzoeken van Opdrachtgever tot meer werkzaamheden leiden dan redelijkerwijze van haar gevraagd kan worden in verhouding tot de kosteloze aanpassingsronde, zal Wauw Factory hier een nieuwe offerte voor maken/Opdrachtgever een nieuw aanbod doen.
 5. Het door Wauw Factory geproduceerde Filmwerk geldt als opgeleverd nadat de redelijke feedback van Opdrachtgever is verwerkt. Indien overeengekomen dat Opdrachtgever na oplevering recht heeft op meerdere aanpassingsrondes, zijn de kosten hiervan afhankelijk van hetgeen partijen bij Overeenkomst hebben vastgelegd
 6. Indien Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Wauw Factory gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven. Opdrachtgever dient vervolgens binnen 7 dagen na de eerste versie het tot dan toe opgeleverde Filmwerk te evalueren en goed- of af te keuren, tenzij anders overeengekomen. Indien Opdrachtgever het opgeleverde niet binnen deze periode afkeurt, wordt het Filmwerk geacht te zijn aanvaard en wordt de opdracht of dat deel van de opdracht als opgeleverd beschouwd. Opdrachtgever is niet gerechtigd een goed- of afkeuring in een latere fase te baseren op aspecten die in een eerdere fase reeds door haar zijn goedgekeurd
 7. Wauw Factory spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide meerkosten te vergoeden aan Wauw Factory.
 8. Wauw Factory spant zich in om de Dienst zoveel mogelijk conform het Aanbod te leveren.
 9. Wauw Factory heeft het recht om alle door hem ontworpen en/of ontwikkelde design, filmwerken en/of content te signeren, dan wel zijn naam te (doen) vermelden. Eveneens komt hem het recht toe om al haar design, ontwerpen en alle zaken waarop haar intellectuele eigendomsrechten rusten, te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit zonder dat daartoe (voorafgaande) uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever is verkregen.
 10. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van het ontwikkelde bij Opdrachtgever. Wauw Factory zal Opdrachtgever afdoende informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden.

Artikel 17 Risico overgang

Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht, dan wel ten tijde van het eerste moment van ingebruikneming de website. Indien en voor zover hierbij enige schade is ontstaan bij Opdrachtgever, is Wauw Factory gehouden om tegen de kostprijs van de informatiedragers vervangende Website te leveren. Het opnieuw installeren en/of implementeren dient tegen het overeengekomen tarief te geschieden tenzij anders overeengekomen.

Artikel 18 Garanties

 1. Wauw Factory voert de Diensten uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Tijdens de garantietermijn staat Wauw Factory in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde.
 2. Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door Wauw Factory gegeven garantie indien Opdrachtgever volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.
 3. Indien Opdrachtgever zich terecht beroept op de garantie, is Wauw Factory gehouden om een kosteloos herstel of vervanging uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende aansprakelijkheidsbepalingen van deze algemene voorwaarden.
 4. Wauw Factory staat er niet voor in dat de Website zonder fouten en/of onderbrekingen functioneert. Wauw Factory spant zich in om fouten in de programmatuur binnen een redelijke termijn te herstellen. Het herstel ziet slechts op Website wat door Wauw Factory zelf is ontwikkeld, en de gebreken door Opdrachtgever tijdig zijn gemeld. Wauw Factory is gerechtigd om het herstel uit te stellen totdat een nieuwe versie van de programmatuur in gebruik wordt genomen. Gebreken in programmatuur dat niet door Wauw Factory ontwikkeld is, kan in overleg voor rekening en risico van Opdrachtgever hersteld worden.
 5. Opdrachtgever accepteert de Website ‘as is’.
 6. Opdrachtgever dient een geconstateerd gebrek onmiddellijk en gedetailleerd schriftelijk aan Wauw Factory te melden op een wijze dat Wauw Factory in staat is om de gebreken te reproduceren en te herstellen. Het gebrek is gemeld op het moment dat Opdrachtgever van Wauw Factory een bevestiging van de melding verstrekt aan Opdrachtgever.
 7. Enige door Wauw Factory opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Wauw Factory.
 8. De inhoud van het opgeleverde advies van Wauw Factory is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Wauw Factoryopvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Wauw Factory. Wauw Factory is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 9. Onder herstel wordt tevens verstaan het verstrekken van tijdelijke oplossingen. Onder de garantie valt nimmer het herstel van verminkte of verloren gegevens. Wauw Factory is niet verplicht om deze gegevens te herstellen. Indien overeengekomen kan Wauw Factory naar redelijkheid, medewerking verlenen maar is nimmer verantwoordelijk noch gehouden tot herstel van enig verminkte en/of verloren gegane gegevens. Opdrachtgever dient te allen tijde maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van storingen, gebreken, verminking en/of verlies van gegevens, al dan niet op basis van door Wauw Factory verstrekte inlichtingen.
 10. Wauw Factory is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website. Hieronder wordt tevens verstaan het niet beschikbaar zijn van de website van Opdrachtgever ten gevolge van een onvoorziene storing c.q. overmacht.
 11. Aansprakelijkheid van Wauw Factory voor (het functioneren van) plug-ins van derden is uitgesloten. Wauw Factory is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge, of in verband met aangebrachte wijzigingen of verrichte werkzaamheden in of aan de Website van Wauw Factory die zonder uitdrukkelijke toestemming van Wauw Factory heeft plaatsgevonden.
 12. Tijdens de garantieperiode komt Opdrachtgever uitsluitend een beroep toe op deze garantiebepaling en is Wauw Factory niet gehouden tot enige schadevergoeding die is ontstaan door de geconstateerde gebreken tijdens de garantieperiode.
 13. Indien een gebrek gedurende de garantietermijn niet onder het kosteloos herstel valt, dient Opdrachtgever de betreffende kosten te vergoeden.

Artikel 19 Gebruik en onderhoud website

 1. Wauw Factory stelt aan Opdrachtgever op basis van een gebruikslicentie de overeengekomen en ontwikkelde website gedurende de looptijd van de Overeenkomst voor gebruik ter. Het recht tot gebruik van de website is niet-exclusief, niet overdraagbaar, niet verpandbaar en niet-sublicentieerbaar en beperkt aan deze voorwaarden.
 2. Indien overgekomen, zal Wauw Factory onderhoud verrichten aan de website. De omvang van de onderhoudsverplichting strekt zich uit tot hetgeen expliciet door Partijen is overeengekomen. Ook indien dit niet expliciet is overeengekomen, kan Wauw Factory onderhoudswerkzaamheden verrichten, of de uitvoering van haar diensten onderbreken indien zij dit noodzakelijk acht ten behoeve van het kunnen verrichten van onderhoud. Het doen van onderhoud kan tevens onderbrekingen veroorzaken in de uitvoering van de diensten, welke voor Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding rechtvaardigt.
 3. Opdrachtgever is verplicht om eventuele gebreken, fouten of andere storingen in de website schriftelijk te melden aan Wauw Factory, waarna Wauw Factory Overeenkomstig zijn gebruikelijke procedures de fouten naar zijn beste vermogen zal herstellen en/of verbeteringen aanbrengen. Indien wenselijk is Wauw Factory gerechtigd om eerst tijdelijke oplossingen aan te brengen, waarna in overleg met Opdrachtgever een structurele oplossing bedacht en uitgevoerd kan worden.
 4. Opdrachtgever is gehouden zijn medewerking op eerste verzoek te verlenen aan Wauw Factory.
 5. Ondanks de overeengekomen onderhoudsverplichtingen van Wauw Factory, heeft Opdrachtgever een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer en het gebruik van de website.
 6. Ten behoeve van het onderhoud is Wauw Factory bevoegd om onder meer (data)bestanden te controleren op onder andere computeraanvallen, computervirussen en onveilige en/of illegale handelingen, alsmede andere handelingen te verrichten die nodig zijn ten behoeve van het onderhoud. Opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan- en het gebruik van de Website door derden die door Opdrachtgever zijn ingeschakeld.
 7. Het onderhoud bevat in beginsel de volgende Diensten (i) correctief, (ii) preventief en (iii) adaptief onderhoud. Ingeval van correctief, preventief en/of adaptief onderhoud, is Wauw Factory gerechtigd om de Dienst geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) buiten gebruik te stellen. Opdrachtgever heeft gedurende deze onderbreking geen recht op enige schadevergoeding. Wauw Factory zal de onderbreking zoveel mogelijk buiten kantooruren laten plaatsvinden en niet langer dan noodzakelijk is voor het onderhoud.
 8. Wauw Factory is gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de techniek van het datanetwerk of telecommunicatienetwerk en andere veranderingen in de door Wauw Factory aangeboden diensten. Deze wijzigingen kunnen mogelijk van invloed zijn op de door Opdrachtgever gebruikte randapparatuur, waarvoor Wauw Factory niet gehouden kan zijn tot het voldoen van enige schadevergoeding.

Artikel 20 Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Wauw Factory is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
 2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Wauw Factory, Wauw Factory een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

Artikel 21 Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
 2. Wauw Factory voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen (uur)tarief. De kosten van de werkzaamheden worden achteraf berekend aan de hand van de door Wauw Factory opgestelde urenregistratie (nacalculatie).
 3. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend.
 4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Wauw Factory ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 5. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
 6. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 7. Wauw Factory is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 8. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Wauw Factory.
 9. Opdrachtgever is gehouden om het overeengekomen bedrag te voldoen binnen de uiterlijke betalingstermijn van 14 dagen, tenzij anders overeengekomen.
 10. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 22 Incassobeleid

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Wauw Factory zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien Wauw Factory meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 23 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Wauw Factory gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en Opdrachtgevers van de website en zal deze slechts conform de privacy statement gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Wauw Factory de betrokkene hierover informeren.
 2. Opdrachtgever is zelfverantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een Dienst van Wauw Factory verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Wauw Factory tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien Wauw Factory op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.
 4. Partijen dienen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming te handelen en de daaruit voortvloeiende verplichtingen na te leven alsmede andere toepasselijke wet- en regelgeving. Partijen dienen hiervoor een verwerkersovereenkomst te sluiten.
 5. Opdrachtgever heeft op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming verplichtingen tegenover derden. Hieronder wordt verstaan, maar is niet beperkt tot de verplichting tot het verstrekken van informatie, het geven van inzage, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. Opdrachtgever is zelf uitsluitend en volledig verantwoordelijk voor de juiste nakoming van deze verplichtingen. Wauw Factory is ten aanzien van deze persoonsgegevens “Verwerker” in de zin van de AVG. Wauw Factory zal zoveel als technisch mogelijk is, ondersteuning verlenen.

Artikel 24 Opschorting en ontbinding

 1. Wauw Factory heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Wauw Factory gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
 2. Wauw Factory is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
 3. Wauw Factory is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Wauw Factory te vergoeden voor elk financieel verlies dat Wauw Factory lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

Artikel 25 Overmacht

 1. Wauw Factory is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Wauw Factory wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Wauw Factory, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Wauw Factoryzijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van (werknemers van) Wauw Factory of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Wauw Factorybuiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Wauw Factory is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping. 

Artikel 26 Beperking van aansprakelijkheid<

 1. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Wauw Factory, is Wauw Factory uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Wauw Factory binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld, en Wauw Factory deze tekortkoming vervolgens niet binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend, en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving van de tekortkoming c.q. het gebrek, dat Wauw Factory in staat is om adequaat te reageren.
 2. Indien het verrichten van Diensten door Wauw Factory leidt tot aansprakelijkheid van Wauw Factory, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de in rekening gebrachte kosten (doch maximaal over een periode van 12 maanden voorafgaand aan de ingebrekestelling) ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel alsmede de kosten van noodvoorzieningen.
 3. Wauw Factory is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door Wauw Factory geleverde Diensten, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen, vertragingsschade en renteschade.
 4. Wauw Factory is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.
 5. Wauw Factory is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
 6. Aansprakelijkheid van Wauw Factory voor (het functioneren van) plug-ins van derden is uitgesloten. Wauw Factoryis voorts niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge, of in verband met aangebrachte wijzigingen of verrichte werkzaamheden in of aan de Website van Wauw Factory die zonder uitdrukkelijke toestemming van Wauw Factory heeft plaatsgevonden.
 7. Opdrachtgever is zelfverantwoordelijk voor de juiste beveiliging van zijn eigen computer, beveiliging van wachtwoorden en meer. In geen geval is Wauw Factory aansprakelijk.
 8. Wauw Factory staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Wauw Factory verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 9. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de Overeenkomst.
 10. Opdrachtgever vrijwaart Wauw Factory voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Wauw Factory geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Wauw Factory.
 11. Enige door Wauw Factory opgeleverde werken en/of adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Wauw Factory.
 12. De inhoud van het opgeleverde advies van Wauw Factory is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Wauw Factory opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Wauw Factory. Wauw Factory is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 13. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Wauw Factory nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in Wauw Factory haar eigen advies.
 14. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Wauw Factory vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Wauw Factory. Elke vordering tot schadevergoeding jegens Wauw Factory dient steeds schriftelijk gemeld worden, doch uiterlijk binnen één jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. De aansprakelijkheid van Wauw Factory eindigt in elk geval na verloop van een jaar na beëindiging van de Overeenkomst tussen Partijen.

Artikel 27 Geheimhouding

 1. Wauw Factory en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Wauw Factory bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Wauw Factory is verkregen.
 2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Wauw Factory opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Wauw Factory steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.
 3. Indien Wauw Factory op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Wauw Factory zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Wauw Factory niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Wauw Factory aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Wauw Factory vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Wauw Factory vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Wauw Factory is verspreid.
 5. De geheimhoudingsverplichting leggen Wauw Factory en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 28 Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom van Wauw Factory, waaronder verstaan aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde websites, databestanden, programmatuur, apparatuur en/of andere materialen waaronder verstaan maar niet beperkt tot ontwerpen, analyses, rapporten, documentatie en offertes alsmede al het voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Wauw Factory, en/of derden c.q. toeleveranciers indien deze rechten reeds toebehoorden aan anderen dan Wauw Factory.
 2. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Wauw Factory rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Wauw Factory en een daartoe overeengekomen geldelijke vergoeding. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Wauw Factory opgeleverde zaken, dient Wauw Factory expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 3. Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Wauw Factory rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst. Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-exclusief niet-overdraagbaar gebruiksrecht van de Website, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. Het is Opdrachtgever voorts niet toegestaan om enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter, auteursrechten, handelsnamen, merken, of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de Website, Documentatie en/of overige materialen te wijzigen of te verwijderen.
 5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk optreden tegen elke inbreuk van de IE-rechten van Wauw Factory.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Wauw Factory voor aanspraken van derden ter zake van (eventuele) inbreuken en/of aanspraken van derden met betrekking tot hetgeen in het kader van de Overeenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking is gesteld. Opdrachtgever zal Wauw Factory onverwijld informeren over deze inbreuken en/of aanspraken.
 7. Wauw Factory behoudt het recht om projecten in het portfolio van Wauw Factory op te nemen.
 8. Wauw Factory behoudt het recht om projecten in het portfolio van Wauw Factory op te nemen.
 9. Elke inbreuk van Opdrachtgever op de IE-rechten (en auteursrechten) van Wauw Factory, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 10.000,- euro (zegge: tienduizend euro) en een boete van € 500,- euro (zegge: vijfhonderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt.

Artikel 29 Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Wauw Factory verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Wauw Factory zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Wauw Factory van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Wauw Factory voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Wauw Factory voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
 5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Wauw Factory verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 30 Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Wauw Factory of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@wauwfactory.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Wauw Factory de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Wauw Factory zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 31 Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Wauw Factory en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Wauw Factory heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Wauw Factory en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Midden-Nederland, locatie Almere tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.
 4.